مسابقه ملی طراحی ماشین

– اخبار ایران و جهان در حوزه وسایل نقلیه برقی
– مطالب مفید این حوزه
– اخبار و دستاوردهای مسابقات ملی طراحی ماشین دانشگاه شریف
www.imdc.ir