کانال آموزشی خانه بورس

خانه بورس فاز اول آموزشی را بر مبنای مجموعه های تصویری قرار داده که شامل 61 قسمت از انیمیشن هایی که توسط سازمان بورس تهیه شده است می باشد.
پس از آن با استفاده از فایل های متنی نسبت به معرفی بورس و نحوه فعالیت و همچنین راه های موفقیت در بورس اقدام خواهیم کرد.