رویینه بام سپاهان

آشنایی با گلهای آپارتمانی و باغچه ای،آفات و راههای مبارزه با آن،آشنایی با بام سبز و باغ بام،گلخانه و محوطه سازی سبز.