جادوی جاذبه

رفتار شما انعکاس همان چیری است که واقعا به آن اعتقاد دارید.