حرفهای شنیدنی

حرفهایی هست برای گفتن که اگرگوشی نباشد نمیگوییم …
بهترین های تلگرام