محفل مطهر

ترویج و نشر فرهنگ اسلامی و ارزشهای متعالی استاد علامه شهید مرتضی مطهری (ره)