محفل مطهر

بسط و گسترش اندیشه ها و آثار استاد شهید مرتضی مطهری(رضوان الله علیه)