بندر خبر

دانایی پایه ی توانایی است. اخبار مهم هرمزگان و بندرعباس از تمامی خبرگزاری های کشور در یک کانال