درمان سنتی و نوین

ارایه اطلاعات پزشکی کافی درمورد مسایل و مشکلات مرتبط با سلامتی
راه حل های سنتی و نوین برای درمان بیماری ها
ارایه اطلاعات درمورد بارداری و نوزاد توسط کارشناس مامایی(ادمین گروه)
معرفی محصولات حافظ سلامتی شرکت پنبه ریز
فروش محصولات معرفی شده و تحویل آن درب منزل