سلامت به درد بخور

نکات معتبر سلامت هر از گاهی بیان میشود. این نکات از معتبرترین مقالات اخذ میشود.
برای درج این نکات در منابع پزشکی حداقل 4 سال زمان لازم است و برای درج در منابع همگانی
4 سال دیگر زمان نیاز است.
با همراهی این کانال حداقل 8 سال جلوتر زندگی کنیم
سرعت آپدیت کردن زیاد نیست اما مطالب بسیار کاربردی میباشد.