بخندو ببر

کانال مخصوص جک های اخلاقی که به طور منظم هر ساعت یک جک منتشر میشو.به همراه مسابقات و اهدای جوایز.