فانوس سبزهنر

– اخبار هنر عکاسی و فیلم کوتاه
– برگزاری نمایشگاه عکس و نمایش فیلم کوتاه در سراسر دنیا
– چاپ کتاب آثار هنری و مقالات
– برگزاری ورکشاپ