مگ فان

از تهِ تهِ دلت بخند….
هر روز کلی جوک باحال بخون و برای دوستات بفرست