خیریه ابشار عاطفه های میاندرود

سازمان خیریه ابشار عاطفه ها به منظور بهبود زندگی مهرجویان عزیز تاسیس شده و از همه دوستانی که میتوانند به ما کمک کنن خواهشمندیم در این راستا ما را تنها نگذارنن