وندا طرح جمع آوری در بطری

با جمع آوری در بطری های پلاستیکی به محیط زیست کمک کنیم و با سود حاصل از فروش اونها برای بیماران نیازمند ویلچر میخریم