مشاور حقوقی تصادفات رانندگی

مشاوره و پیگیری کلیه پرونده های تصادفاتی که از سال 1387 تابحال به هر دلیلی دیه خود را دریافت نکرده اند و نیز افرادی که در دریافت یا پرداخت دیه تصادف مشکل دارند . ازهمه استان ها و شهرهای ایران پرونده پذیرفته میشود