صنعت ساختمان

این کانال به معرفی و عرضه ملات های نوین و صنعتی آماده ساختمانی به نام ” به ملات ” در جایگزینی با ملات های سنتی و فعلی در صنعت ساختمان می پردازد .