تنویر

تنویر در زمینه های سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی تلاش می کند، تصویری صحیح و حقیقی از جهان پیرامون ارائه دهد، اگرچه تنویر مملو از شوخی و لطیفه و طنز است، اما هیچگاه پا را فراتر از اخلاق و قانون می گذارد.