مهارت پژوهشگری

نرم افزارهای آماری SPSS، Lisrel، Amos، PLS، EQS
⭕️مهارت های مقاله و پایان نامه و گزارش نویسی
⭕️مهارت ها و تکنیک های ارائه دهی و Office
⭕️یادداشت های ناب علوم انسانی
?یادتون نره مطالب این کانال همش رایگانه! همش به روزه!
✍شما هم می تونید اگر کارگاهی خواستید درخواست بدید