لمس خدا

عکس ها و متن های انرژی بخش از خدا
راه های توکل کردن
راه هایی که بشه خدا رو بیشتر لمس کرد