باربد

این کانال در راستای جذب دانشجویان معماری برای فعالیت بصورت مجازی ایجاد شده است و هدف اول انجام پروژه های دانشجویی و هدف دوم انجام پروژه های اجرایی می باشد.