تازه شو

استدیو کارو کسب نوپا و دانشجوی…
مقالات و مطالبی حول حوزه های کار و کسب هایی که دانشجویان در ابتدا میخاوهند راه اندازی کنند.