پشتیبان ولایت

پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد .