زندگی از نو

این کانال با هدف اموزش و مشاوره در حوزه های مختلف روانشناسی بوِیژه در مورد اموزش مهارتهای زندگی و دیگر اخبار و اطلاعات حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد توسط دکتر جعفری راه اندازی گردیده اشت .