ترفندهای پرینتری

این کانال مناسب تعمیر کاران ماشینهای اداری (پرینتر، کپی، فکس، اسکنر و …) بوده و مطالبی مرتبط با تعمیرات دستگاههای پرینتر در این کانال قرار داده میشود.